"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast rzeczownik

rzeczownik + broadcast
Kolokacji: 67
radio broadcast • television broadcast • news broadcast • station broadcast • TV broadcast • ...
broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 106
broadcast network • broadcast station • broadcast journalism • broadcast license • broadcast right • broadcast television • ...
broadcast + czasownik
Kolokacji: 23
broadcast begins • broadcast features • broadcast lives • broadcast includes • broadcast shows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. broadcast begins = program zaczyna się broadcast begins
2. broadcast starts = program zapoczątkowuje broadcast starts
3. broadcast ends = program kończy broadcast ends
4. broadcast originates = program zapoczątkowuje broadcast originates
6. broadcast takes = program bierze broadcast takes
7. broadcast reaches = program dochodzi broadcast reaches
8. broadcast comes = program przychodzi broadcast comes
9. broadcast draws = program rysuje broadcast draws
10. broadcast consists = program składa się broadcast consists
11. broadcast makes = program robi broadcast makes
12. broadcast resumes = program rozpoczyna się na nowo broadcast resumes
(2) feature, include, own
Kolokacji: 3
(3) live, receive
Kolokacji: 2
czasownik + broadcast
Kolokacji: 24
see all broadcasts • make one's broadcast • begin broadcasts • receive broadcasts • carry broadcasts • ...
przymiotnik + broadcast
Kolokacji: 67
live broadcast • original broadcast • national broadcast • American broadcast • initial broadcast • local broadcast • digital broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.