eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"action" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

action rzeczownik

rzeczownik + action
Kolokacji: 109
class action • enforcement action • government action • wave action • police action • enemy action • court action • strike action • ...
action + rzeczownik
Kolokacji: 96
action committee • action film • action plan • action figure • action movie • action program • action sequence • action hero • ...
action + czasownik
Kolokacji: 192
action affects • action results • action takes • action occurs • action follows • action causes • action brings • action leads • ...
czasownik + action
Kolokacji: 258
take action • initiate action • demand action • delay action • action undertaken • require action • perform actions • threaten action • ...
przymiotnik + action
Kolokacji: 455
legal action • military action • affirmative action • disciplinary action • far action • direct action • immediate action • political action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. legal action = droga sądowa, kroki prawne legal action
3. affirmative action = pozytywna dyskryminacja, akcja afirmacyjna (praktyka dawania miejsc pracy ludziom z dyskryminowanych grup społecznych) affirmative action
5. far action = daleko działanie far action
7. immediate action = natychmiastowe działanie immediate action
9. civil action = powództwo cywilne, skarga cywilna, sprawa cywilna civil action
11. decisive action = zdecydowane działanie decisive action
12. corrective action = działanie naprawcze, działanie korekcyjne corrective action
13. live action = film aktorski live action
14. quick action = szybkie działanie quick action
15. legislative action = czynność ustawodawcza, działalność ustawodawcza legislative action
16. violent action = agresywne działanie violent action
17. evasive action = manewr wymijający (np. lotnictwie) evasive action
  • It was almost as if the thing were taking evasive action!
  • If there had been no response, he would have taken evasive action.
  • If that were to happen, she would have to take evasive action, and quickly.
  • However, thanks to my evasive action it did not happen.
  • There was, already, no effective evasive action he could take.
  • And I couldn't take any evasive action, none at all.
  • I want to fire on his estimated position, then take evasive action.
  • Then it banks hard right as if taking evasive action.
  • He could neither move to attack nor take evasive action.
  • This time, the captain didn't have to call for evasive action.
20. aggressive action = akcja zaczepna, działanie zaczepne aggressive action
21. specific action = działanie szczególne specific action
24. unilateral action = działanie jednostronne unilateral action
25. offensive action = ofensywne działanie offensive action
26. effective action = skuteczne działanie effective action
27. criminal action = proces karny criminal action
28. future action = przyszłe działanie future action
29. swift action = szybkie działanie swift action
30. covert action = działanie gąszczu covert action
31. social action = czyn społeczny social action
33. regulatory action = działanie wynikające z przepisów, działanie nadzorujące, akcja prawna regulatory action
34. strong action = silne działanie strong action
35. similar action = podobne działanie similar action
36. real action = powództwo rzeczowe real action
38. final action = ostatnie działanie final action
39. necessary action = konieczne działanie necessary action
40. concrete action = konkretne działanie concrete action
41. recent action = niedawne działanie recent action
42. possible action = możliwe działanie possible action
43. illegal action = czyn bezprawny illegal action
44. American action = Amerykańskie działanie American action
45. industrial action = akcja protestacyjna industrial action
46. major action = główne działanie major action
47. Democratic Action = Demokratyczne Działanie Democratic Action
48. urgent action = pilne działanie urgent action
49. limited action = ograniczone działanie limited action
50. joint action = wspólne działanie, wspólna akcja joint action
51. punitive action = karne działanie punitive action
52. prompt action = działanie podpowiedzi prompt action
53. significant action = znaczne działanie significant action
54. heroic action = bohaterskie działanie heroic action
55. terrorist action = działanie terrorystyczne terrorist action
56. hostile action = wrogie działanie hostile action
57. main action = powództwo główne main action
58. past action = za działaniem past action
60. tough action = nieustępliwe działanie tough action
61. subsequent action = późniejsze działanie subsequent action
62. only action = jedyne działanie only action
63. single action = jedno działanie single action
64. remedial action = naprawcze działanie remedial action
65. early action = wczesne działanie early action
66. official action = formalne działanie official action
67. defensive action = obronne działanie defensive action
68. administrative action = czynność administracyjna administrative action
69. physical action = fizyczne działanie physical action
70. individual action = indywidualne działanie individual action
71. Israeli action = Izraelskie działanie Israeli action
72. dramatic action = teatralne działanie dramatic action
73. separate action = oddzielne działanie separate action
74. international action = międzynarodowe działanie international action
75. new action = nowe działanie new action
76. reflex action = działanie odruchowe reflex action
77. bold action = śmiałe działanie bold action
78. independent action = niezależne działanie independent action
79. successful action = udane działanie successful action
80. little action = mało działania little action
82. public action = działanie publiczne public action
83. federal action = federalne działanie federal action
84. fast action = szybka reakcja fast action
85. simple action = proste działanie simple action
86. naval action = morskie działanie naval action
87. particular action = szczególne działanie particular action
89. voluntary action = dobrowolne działanie voluntary action
90. impulsive action = impulsywne działanie impulsive action
91. serious action = poważne działanie serious action
92. capillary action = podciąganie kapilarne (zdolność podciągania wody przez kapilary ku górze) capillary action
93. retaliatory action = akcja odwetowa retaliatory action
94. important action = ważne działanie important action
95. pre-emptive action = wyprzedzające działanie pre-emptive action
96. armed action = czyn zbrojny armed action
97. small action = małe działanie small action
98. previous action = poprzednie działanie previous action
99. formal action = formalne działanie formal action
100. different action = inne działanie different action
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 108
przyimek + action
Kolokacji: 36
into action • of action • for action • in action • through action • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.