"woman is shot" — Słownik kolokacji angielskich

woman is shot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zostanie postrzelona
  1. shoot czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two men and the woman had all been shot in the head.

    Podobne kolokacje: