"woman is killed" — Słownik kolokacji angielskich

woman is killed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zabita
  1. kill czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One woman was killed in her home near the school.

    Podobne kolokacje: