ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"ubiegać się o coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ubiegać się o coś" po polsku

czasownik
 1. seek ****
  • ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o formal [TRANSITIVE]
   I think she seeks confrontation with me. (Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.)
   James sought a promotion but he didn't get it. (James ubiegał się o awans, ale go nie dostał.)
   Do you seek glory and money? (Czy dążysz do chwały i pieniędzy?)
   We try to seek a peaceful solution. (Staramy się dążyć do pokojowego rozwiązania.)

ubiegać się o coś

 1. run for something **
  • ubiegać się o coś (urząd lub stanowisko, np. prezydenta, burmistrza)
   Henry is going to run for president. (Henry ma zamiar ubiegać się o urząd prezydenta.)
   Is your father really running for the mayor? (Twój ojciec naprawdę ubiega się o urząd burmistrza?)
 2. compete for something *
czasownik
 1. bid for something
  • ubiegać się o coś, wnosić swoją ofertę
   Four companies are bidding on this contract right now. (Cztery firmy ubiegają się teraz o tę umowę.)
 2. be in the running for something
phrasal verb
 1. put in for something

"ubiegać się o coś" — Słownik kolokacji angielskich

put in for kolokacja
 1. put czasownik + for przyimek = ubiegać się o coś, zgłosić się
  Zwykła kolokacja

  They also put in for repairs on their main computer.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo