"tell one's companions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś towarzysze
  1. tell czasownik + companion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I am going home another way,' he told his companions.