Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sit on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

sit on one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siadać czyjś klatka piersiowa
  1. sit czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And the next thing I knew she was sitting on my chest.