"show up at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokaż się wtedy
  1. show czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It used to be the musicians and the main course always showed up at the same time.

    Podobne kolokacje: