"serve for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawuj swoje funkcje przez kilka pór roku
  1. serve czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    She served as a judge only for the second season.