"send one's blessing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś błogosławieństwo
  1. send czasownik + blessing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pius XI replied promptly, sending his blessing and encouragement.