"score in time" — Słownik kolokacji angielskich

score in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik na czas
  1. score czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Baggio scored again in extra time to send Nigeria home.

    Podobne kolokacje: