"schedule for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): harmonogram przez porę roku
  1. schedule czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both companies said they planned to perform as scheduled for the 1992-93 season.