"scathingly funny" — Słownik kolokacji angielskich

scathingly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjadliwie zabawny
  1. scathingly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new work is a series of scathingly funny and grotesque variations on a sorrowful theme: the absolute end of a transforming belief.

    Podobne kolokacje: