"routinely feature" — Słownik kolokacji angielskich

routinely feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo cecha
  1. feature czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    While Victorian houses routinely featured ceilings of at least nine feet, the 20th century brought experiments in low-height living.