"rest on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reszta na czyjś klatka piersiowa
  1. rest czasownik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    She rested her head on his chest as the tears ran.