"receive from the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj od Nowych Czasów
  1. receive czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The novel also received a positive review from The New York Times.

    Podobne kolokacje: