Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"rebuild beaches" — Słownik kolokacji angielskich

rebuild beaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbuduj plaże
  1. rebuild czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some people advocate pumping sand to rebuild beaches, dredging inlets and building protective groins and jetties.