"promote innovation" — Słownik kolokacji angielskich

promote innovation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj innowację
  1. promote czasownik + innovation rzeczownik
    Silna kolokacja

    We need to create a system that promotes innovation in the interests of all patients.