"introduce innovations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzaj innowacje
  1. introduce czasownik + innovation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How careful should society be about introducing innovations that have the potential to affect human health and the environment?