Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"press on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa na czyjś klatka piersiowa
  1. press czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He pressed a button in the control panel on his chest.