"powerful entity" — Słownik kolokacji angielskich

powerful entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężny podmiot
  1. powerful przymiotnik + entity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Alongside these powerful entities there were many smaller, petty states.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo