"powerful chest" — Słownik kolokacji angielskich

powerful chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężna klatka piersiowa
  1. powerful przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Much broader of shoulders, with a deep, powerful chest.

    Podobne kolokacje: