"popular content" — Słownik kolokacji angielskich

popular content kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna zawartość
  1. popular przymiotnik + content rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think peer-to-peer streaming would work for very popular content.