"popular at" — Słownik kolokacji angielskich

popular at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny przy
  1. popular przymiotnik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Despite this the movie was popular at the box office.

    Podobne kolokacje: