"political celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna sława
  1. political przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Ms. Messinger shrugged off such questions as she made the best of her sudden political celebrity.