"philosophical discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filozoficzna dyskusja
  1. philosophical przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, these issues still are a matter under philosophical discussion.