Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"original investment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalna inwestycja
  1. original przymiotnik + investment rzeczownik
    Silna kolokacja

    He later sold the bonds for five times his original investment.