Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"on chests" — Słownik kolokacji angielskich

on chests kolokacja
Popularniejsza odmiana: on one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na klatkach piersiowych
  1. on przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She hit one in the face, the other on the chest.

    Podobne kolokacje: