"official knows" — Słownik kolokacji angielskich

official knows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik wie
  1. official rzeczownik + know czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Officials did not know how many parents were turned away.