"like the name" — Słownik kolokacji angielskich

like the name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak imię
  1. like czasownik + name rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the end of the day, we like the name.

    Podobne kolokacje: