"like coffee" — Słownik kolokacji angielskich

like coffee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak kawa
  1. like czasownik + coffee rzeczownik
    Silna kolokacja

    The waitress stopped by and asked if they would like some dessert or coffee.

    Podobne kolokacje: