"liberation struggle" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walka wyzwolenia
  1. liberation rzeczownik + struggle rzeczownik
    Silna kolokacja

    So there's no moment which is greater than this for supporting the liberation struggle.