Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"lay on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

lay on one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakładać czyjś klatka piersiowa
  1. lay czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I lay with the letter on my chest and felt cold.