"know the moment" — Słownik kolokacji angielskich

know the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj moment
  1. know czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That was when I knew, the moment at which it came to me.