"into the post" — Słownik kolokacji angielskich

into the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do poczty
  1. into przyimek + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the end of the first quarter he was backing Mason into the post.

    Podobne kolokacje: