"interesting moment" — Słownik kolokacji angielskich

interesting moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesujący moment
  1. interesting przymiotnik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The team had a number of interesting and notable moments.