"innovative way" — Słownik kolokacji angielskich

innovative way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sposób innowacyjny
  1. innovative przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has taken time to get things done in an innovative way, agency officials said.