"innovative technology" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): innowacyjna technologia
  1. innovative przymiotnik + technology rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Innovative technology meeting the needs of students, staff and community.