"increase to several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost do kilku ton
  1. increase czasownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By 1989 corn production had increased to over 1 million tons.

    Podobne kolokacje: