"immediate supervisor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni kierownik
  1. immediate przymiotnik + supervisor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I should feel responsible to report you to the immediate supervisor.