"immediate investigation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsze śledztwo
  1. immediate przymiotnik + investigation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Washington did not press for immediate investigation of the camps.