"immediate environment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższe środowisko
  1. immediate przymiotnik + environment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It all depends on the context of the immediate environment and the people involved.