"hire an investigator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnij oficera śledczego
  1. hire czasownik + investigator rzeczownik
    Silna kolokacja

    I haven't hired a private investigator to look for them.