"hear the murmur" — Słownik kolokacji angielskich

hear the murmur kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz szmer
  1. hear czasownik + murmur rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He didn't answer, but she could hear the murmur of his voice.

    Podobne kolokacje: