"hear the door" — Słownik kolokacji angielskich

hear the door kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz drzwi
  1. hear czasownik + door rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A moment later she heard the front door open and close.

    Podobne kolokacje: