"hear echoes" — Słownik kolokacji angielskich

hear echoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz echa
  1. hear czasownik + echo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now we hear echoes of the 1980 campaign in foreign policy as well.

    Podobne kolokacje: