"hear birds" — Słownik kolokacji angielskich

hear birds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz ptaki
  1. hear czasownik + bird rzeczownik
    Silna kolokacja

    He could hear birds to the west and the wind rustling the trees.

    Podobne kolokacje: