"future technology" — Słownik kolokacji angielskich

future technology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła technika
  1. future przymiotnik + technology rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Business engineering is most likely related with the area of future technology.