"future release" — Słownik kolokacji angielskich

future release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe zwolnienie
  1. future przymiotnik + release rzeczownik
    Silna kolokacja

    We generally just about cover costs, anything else funds future releases.