"future leader" — Słownik kolokacji angielskich

future leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły przywódca
  1. future przymiotnik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not letting these future leaders of our society off so easily.